Hooglede Gits

Click here to edit subtitle

KWB (Kristelijke Werknemers Beweging)

Kwb wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het is het Kwb-antwoord op de groeiende nood aan sociaal contact.

Het sociaal-cultureel werk van Kwb brengt mensen niet zomaar bijeen. Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. Kwb eensgezind daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. Kwb vraagt de mening van werknemers en luistert aandachtig. Werknemers kunnen er zaken bijleren die niet direct met hun job te maken hebben.

Kwb bouwt mee aan een rechtvaardige samenleving waarin de werknemers echt mee tellen. Kwb verdedigt de bekommernissen en de belangen van de werknemers. Kwb wil meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en in de politiek. Samen opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, een degelijke sociale zekerheid.

Website :

 KWB Hooglede

 KWB Nationaal

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Femma (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging)

Femma is een vereniging met 75.000 leden in Vlaanderen en Brussel. Geëngageerde vrijwilligers maken en dragen onze organisatie. Onze deur staat open voor alle vrouwen. En in het bijzonder voor vrouwen met minder kansen.

Onze missie: Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen.
Zo bouwen we aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit.
Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.
 

Onze organisatie telt ongeveer 900 afdelingen, bijgestaan door een equipe beroepskrachten verdeeld over vijf provinciale secretariaten en een algemeen secretariaat.

Website :

Femma Hooglede-Gits

Femma Nationaal

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OKRA (Open, Kristelijk, Respectvol, Actief)

OKRA behartigt je belangen !

OKRA neemt en/of neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en/of tot een betere samenleving voor iedereen.

OKRA biedt je toegang tot sociale en culturele activiteiten !

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven door het zelf aanbieden van activiteiten of het toegankelijker maken ervan.

OKRA : van, voor, en door gepensioneerden !

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die gedragen wordt door de gepensioneerden zelf.

OKRA laat zich hierbij prioritair leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.

Bij OKRA, de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen, zijn achttien regio’s aangesloten, die op hun beurt ruim 1 215 trefpunten verenigen met liefst 218 000 leden.

Website :

OKRA Nationaal

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ziekenzorg

Website : 

Samana is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met duizenden vrijwilligers biedt Samana een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte.

Website :

Samana

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond)

Waarden als basis voor handelen

Als richtsnoer voor zijn handelen gaat het ACV uit van volgende waarden:

 • personalisme: het respect voor de menselijke waardigheid en de erkenning van de waarde van elke persoon;

 • arbeid  : als noodzaak voor het voortbestaan van mens en maatschappij; als kans tot zelfontplooiing; als bijdrage tot de uitbouw van de samenleving en als belangrijk middel tot maatschappelijke integratie;

 • rechtvaardigheid  : gelijke kansen voor iedereen, ieder volgens zijn rechten en plichten, via een sociaal gecorrigeerde markteconomie (gelijk loon voor gelijk werk) en via herverdeling (van macht, arbeid, inkomen, vermogen en kennis);

 • solidariteit  : verbonden tussen werknemers over de grenzen heen als essentieel middel voor vooruitgang, rechtvaardigheid, democratie en vrede;

 • publieke zorg  : door de overheid gewaarborgd, zowel voor de huidige als toekomstige generaties. De publieke zorg betekent echter geen afbreuk aan ieders individuele verantwoordelijkheid en moet gepaard kunnen gaan met initiatieven van verenigingen en groepen;

 • democratie en participatie: als de optimale werkwijze om binnen een gemeenschap beslissingen te nemen op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak ;

 • verdraagzaamheid en gelijkheid : als basis om te streven naar een pluralistische, gediversifieerde, evenwichtige en democratische samenleving, met gelijkheid van rechten en behandeling van alle personen, waarbij een andere overtuiging, cultuur, ras of huidskleur als een verrijking wordt ervaren;

 • het gezin, in al zijn vormen, als basiscel voor de samenleving; 

 • Christelijke vakbond  : het ACV wil een vakbond zijn die openstaat voor iedereen die zijn waarden deelt met respect voor de verschillende filosofische en religieuze overtuigingen. Het ACV blijft wel vasthouden aan zijn christelijk karakter .Omdat het christelijk geloof een extra motivering en inspiratiebron kan zijn om zich syndicaal in te zetten. Omdat de christelijke identiteit een wezenlijk bestanddeel is van onze geschiedenis en patrimonium. Omdat de christelijke boodschap een referentiekader voor zingeving kan zijn, zeker in een tijd zonder verbindende ideologieën. Omdat de christelijke boodschap een tegenwicht kan vormen tegen materialisme, totalitarisme, liberalisme en alle vormen van fundamentalisme.

Website :

ACV Nationaal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

KAJ (Kristelijke Arbeiders Jongeren)

Wij van KAJ zijn geïnteresseerd in jou!
Samen met een hele bende leden beleven we de tijd van ons leven!
En jij kan ons daarmee helpen!

En wat zoek jij?
Een lokaal om je in te amuseren, een toog voor een fijn gesprek, een plaats om stom af te laten? In KAJ doen we samen ons goesting; iedereen wordt aanvaard. In de KAJ vind je altijd wel iemand die jou toont wat ‘kajotteren’ is.

'Hoe ist?’
Met die vraag begint het. KAJ is geïnteresseerd in jou en wil dan ook oprecht weet hoe het met jou gaat. Je komt naar de KAJ omdat je andere jongeren wil leren kennen, plezier maken … Maar, die vriendschap verdwijnt niet als het even moeilijk gaat. We zijn er voor mekaar, altijd. Wie problemen heeft, vindt steun in de groep. KAJ is jouw tweede thuis, waar je helemaal jezelf kan zijn.


Wat zoek jij?
Een lokaal om je in te amuseren, een toog voor een fijn gesprek, een zetel om in door te zakken, een plaats om stoom af te laten. In KAJ doen we samen ons goesting. Niemand een hak zetten, niet in de kou laten staan, iedereen wordt aanvaard. Zo zijn wij.
Jongeren wisselen in de KAJ ervaringen uit. Ze nemen zelf de verantwoordelijkheid, in hun afdeling, maar ook in het leven. In de KAJ vind je altijd wel iemand die jou toont wat ‘kajotteren’ is, hoe je engagement opneemt, aan de ‘karre’ trekt, ergens voor gaat. 
Maar je staat ook nooit alleen. Schouder aan schouder, zonder onderscheid van afkomst, scholing, geslacht, ras, geloof … maken we de samenleving beter en kan je zelf groeien als persoon.

Wie verantwoordelijkheid opneemt, heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor de jongere (kern)leden. Als je je engageert binnen de KAJ wordt je voor een groot stuk persoonlijk gevormd. Via activiteiten en workshops wordt een KAJ-lid, een kajotter, ook maatschappelijk gevormd.

De KAJ van Cardijn
De KAJ werd lang geleden gesticht door Cardijn. Hij zei altijd dat je veel kon leren door uit je doppen te kijken. Je moet eerst zien wat er rondom jou aan het gebeuren is. Onrechtvaardigheid bijvoorbeeld. Daarover ga je oordelen:  wat kan jij hieraan doen? Dan pas is het tijd om te handelen. We gaan over tot ACTIE: we verdedigen ons standpunt, maar het blijft niet bij woorden. We komen op voor onze rechten en die van alle jongeren.

Alle jongeren  welkom
Jongeren die werken of werk zoeken en jongeren die studeren. Jongeren die nergens anders hun draai vinden. Jongeren die schoolmoe zijn.  Jongeren die het thuis niet breed hebben … KAJ is er voor jongeren zoals jij en ik.

De stem van de jongere laten horen
Als jongeren te maken krijgen met onrecht, als ze dreigen uit de boot te vallen, als ze niet gehoord worden … dan kloppen we de bevoegde overheden wel wakker. Als het moet met veel tamtam.

De KAJ doet dat hier en wereldwijd.
We zijn solidair met alle jongeren, overal ter wereld.

Website : 

KAJ Nationaal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pasar

Pasar vzw is een sociaal-culturele vereniging die zoveel mogelijk mensen wil motiveren en kansen geven om hun vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te vullen.

Ook zij die om een of andere reden verhinderd worden om vakantie te nemen, krijgen daarbij aandacht. 'Vakantie voor allen' realiseren is daarbij de onderliggende idee. De vereniging staat voor IEDEREEN open.

Waarvoor staat de naam Pasar ?

 • ‘Pasar’ is afgeleid van ‘passeren’ en staat voor:
  Van het Spaans, waar het ‘langskomen, passeren’ betekent.
  Door deel te nemen aan Pasar kom je op heel veel plaatsen. Wandelen, fietsen, reizen, allerlei bezoeken, ....
  Passeren betekent ook dat er veel gebeurt in de vereniging. ‘Er passeert daar altijd iets’.
  Er wordt ook veel informatie en ideeën doorgegeven.
 • Geografisch: passeren van een grens, een rivier,… Tijd: ‘ergens tijd doorbrengen’.
 • Pasar heeft een zuiderse bijklank die doet denken aan vrije tijd en genieten…
 • Een laatste verwijzing naar het logo van Vakantiegenoegens (zoals Pasar vroeger heette) zit in de vogel, die een gevoel van vrijheid is en op een mooie manier verwerkt in het Pasar-logo werd. 
  Weetje: Pasar is afgeleid van Passaro, Portugees voor vogel.

Website :
PASAR Nationaal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wereldsolidariteit


 

Waarom Wereldsolidariteit?

Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin.
Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.

Hoe werkt Wereldsolidariteit?

Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen.
Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve.

Samen sterk

De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij de steun van de Christelijke Arbeidersbeweging en vele vrijwilligers kunnen ze rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!

Website :

Wereldsolidariteit Nationaal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Familiehulp

Als u verzorging nodig hebt en hulp in het huishouden, kan u een beroep doen op Familiehulp.
Familiehulp, de grootste dienst voor gezinszorg (thuiszorg) in Vlaanderen, is een autonome V.Z.W. binnen het geheel van de christelijke werknemersorganisaties ACW.

Familiehulp is uitgegroeid tot een thuiszorgdienst met een waaier aan diensten en is actief in alle gemeenten van Vlaanderen en het Brussels Gewest.
De meer dan 12.000 werknemers van Familiehulp staan garant voor kwaliteitsvolle zorgverlening.
Doordat steeds meer mensen een beroep op ons doen, werft Familiehulp op zeer regelmatige basis nieuwe medewerkers aan.

Familiehulp leidt ook zelf mensen op zodat zij in de thuiszorgsector aan de slag kunnen gaan. Deze opleiding tot verzorgende bewijst haar waarde; jaarlijks studeren om en bij 120 gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaat-zorgverleners af.

Website : 

Familiehulp Nationaal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CM (Christelijke Mutualiteit)

Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van het land. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Website : 

CM Nationaal

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Upcoming Events

Recent Photos